Hur man blir notarie i delstaten Melbourne

(Bhawna) (29 apr 2020)

A notarius publicus, notarius publicus, notariuservicen eller notariuservicen Melbourne, alla förmedlar samma betydelse. I Australien representerar en notarius publicus ett offentligt kontor som i allmänhet är en praktiserande advokat eller advokat och utsedd för livet av högsta domstolen i staten eller av ärkebiskopen i Queensland. Notarius publicus har lagstadgad befogenhet att administrera eder, vittnesdokument och andra användbara och omfattande administrativa funktioner av nationell / internationell karaktär. En notarius publicus i Australien kan bevittna handlingar, underteckna, avlägga ed etc. inom australiensisk jurisdiktion samt utföra liknande funktioner med avseende på dokument för internationellt bruk. Dokumentation som behövs av studenter som planerar att studera vid utländska universitet eller företag som ingår kontrakt med utländska leverantörer eller kunder är bland exemplen.

Utbildningsbehov för att bli en notarie i Melbourne

En notarius publicus väljs i allmänhet bland jurister med en viss ställning inom yrket. Därför, den primära förutsättningen för att bli notarie och tillhandahålla notariuservice Melbourne, bör du vara en praktiserande jurist. Uppenbarligen har du gått igenom det akademiska lärandet som föreskrivs för att bedriva ett juridiskt yrke och fått betydande erfarenhet inom olika grenar av lagen. gyllene eller röda färgade klistermärken placerade närmast deras signatur så att tätningen med dess innehåll syns tydligt även efter flera års användning och förvaring. Notarens försegling transporteras också i en officiell databas i förvar för DFAT eller Department of Foreign Affairs and Trade som också är den avdelning som australiensiska myndigheten har utfärdat för att utfärda autentiseringsintyg eller apostel, certifiera signaturer, stämplar eller förseglingar av notarier att intyga att offentliga handlingar i australiensisk jurisdiktion är äkta.

Notarius publicus registrerar också sin underskrift, stämpel och försegling hos territoriet eller statens högsta domstol och är ansvarig gentemot domstolen såväl som deras notariussällskap i jurisdiktion, där de kan vara medlemmar. I de flesta länder skiljer sig notariernas uppgifter väldigt mycket från advokater, även om deras uppgifter kan likna advokaternas och ge råd till sina klienter eller förbereda dokument för dem. Notarer har emellertid begränsad auktoritet i USA och de får inte ge råd till sina kunder eller utarbeta dokument på uppdrag av sina kunder. I vissa jurisdiktioner med USA kan notarier förbjudas att underteckna specifika dokument eller utfärda vissa typer av certifikat, särskilt när de handlar med utlänningar.

Funktion för notarier

Det finns ingen specifik definition eller uttalande om notarius funktion. Notarer tilldelades ett brett spektrum av funktioner enligt engelsk lag som skapade notarier för flera hundra år sedan. I de tidigaste versionerna utförde notarier många viktiga funktioner, särskilt när det gäller sjöfart och internationell handel. Men när moderna kommunikationssystem och den digitala världen tillkom, förändrades behovet och karaktären hos många dokumentationsprocesser. Följaktligen fokuserar notarius internationella tjänster och dokumenttjänster, eller notariatjänst, notariattest etc på dokumentationsbehov för utlänningar, invandrare, studenter bedriva högre utbildning i andra länder, personliga eller affärsintressen i ett främmande land etc.

Notarius undertecknande agent vs Notarius

Agenter för undertecknande av notarier skiljer sig från notarier med avseende på vissa myndighetsområden och funktioner. Notarer förväntas vara opartiska individer som agerar som vittne medan viktiga handlingar som att stänga dokument i en inteckning undertecknas. Med andra ord är de juridiska personer som har rätt att underteckna officiella handlingar och uttalanden genom notiseringsprocessen. Notarer investeras också med befogenhet att validera dokument och bekräfta att inget onödigt tryck utövades på befälhavarna medan de signerade på de streckade linjerna. När ett dokument är notariserat med den tydliga förseglingen som notariusen anbringar på det, innebär det bara en verifiering av befälhavarens identitet.

Omvänt spelar en notarius undertecknande agent en mer involverad roll, särskilt när det gäller dokumentation när det gäller fastighetstransaktioner.Notarius signeringsagent studerar hela lånepaketet mer detaljerat och ser också till att låntagarens underskrift visas på rätt platser och notariserad enligt lag. Notarius undertecknande agent kan betraktas som en högre position inom noteringssystemet och en notarie kan därför sträva efter att bli notarius undertecknande agent. Ytterligare kvalifikationer kan dock fastställas av respektive stater.

Notarius undertecknande agent och inteckningstransaktioner

Rollen som en notarius undertecknande agent i inteckningstransaktioner skiljer sig från en notarius publicus. Notarius undertecknande ombud förklarar innehållet i dokumentet för individen som undertecknar dokumentet och verifierar också identiteten på personer som fäster deras signatur på papperen. En notarius undertecknande agent förväntas därför ha högre utbildning samt utbildning så att hon / han kan ge informerad hjälp till låntagare. Vidare är det viktigt att en notarius undertecknande agent har full kunskap om inteckningsprocessen och hur den fungerar. Hans roll går alltså mycket längre än en notarius publicus. Beroende på var bolånedokument skapas, förväntas en notarius undertecknande agent också visa en hög kunskapsnivå i bostadslåneprocessen för att tjäna sin provision.

Slutsats

Notariatjänster räknas som en utvidgning av juridisk praxis för individer med erfarenhet och ställning inom juridisk praxis i en viss jurisdiktion. När den väl utsetts till notarie ger den individen en extra intäktsström.