Hvordan bli notarius i delstaten Melbourne

(Bhawna) (29. apr 2020)

A notarius publicus, notarius, notarius tjeneste, eller notarius tjeneste Melbourne, alle formidler den samme betydningen. I Australia representerer en notarius publicus et offentlig kontor, som vanligvis er en praktiserende advokat eller advokat og utnevnt for livet av høyesterett i staten eller av erkebiskopen i Queensland. Notarius publicus er lovmessig bemyndiget til å administrere eder, vitnedokumenter og andre nyttige og omfattende administrative funksjoner av nasjonal / internasjonal karakter. En notarius publicus i Australia kan være vitne til dokumenter, signere, avlegge ed innen australsk jurisdiksjon samt utføre lignende funksjoner med hensyn til dokumenter for internasjonal bruk. Dokumentasjon som er nødvendig av studenter som planlegger å studere ved utenlandske universiteter eller bedrifter som inngår kontrakter med utenlandske leverandører eller kunder, er blant eksemplene.

Utdanningsbehov for å bli en notarius i Melbourne

En notarius publicus er generelt valgt fra juridiske fagpersoner med noen stillinger i yrket. Derfor, den viktigste forutsetningen for å bli notarius og tilby notariuservice Melbourne, bør du være en praktiserende juridisk profesjonell. Åpenbart har du gått gjennom den akademiske læringen som er foreskrevet for å forfølge et advokatyrke og fått betydelig erfaring innen forskjellige grener av loven. gylden eller rødfarget klistremerke plassert nærmest signaturen på en måte slik at forseglingen med innholdet er godt synlig selv etter flere år i bruk og lagring. Notarius segl blir også båret i en offisiell database i varetekt for DFAT eller Department of Foreign Affairs and Trade, som også er den avdeling som er autorisert av den australske regjeringen for utstedelse av godkjenningssertifikat eller apostel, sertifisering av signaturer, frimerker eller forseglinger av notarier å bekrefte at offentlige dokumenter i australsk jurisdiksjon er ekte.

Notarius publicus registrerer også sin signatur, stempel og forsegling hos Territory eller State Supreme Court og er ansvarlig overfor domstolen så vel som for deres notarius forening i jurisdiksjon, der de kan være medlemmer. I de fleste land skiller notarius plikter seg veldig fra advokater, selv om deres plikter kan være lik advokatene og gi råd til klientene eller utarbeide dokumenter for dem. Notarer har imidlertid begrenset autoritet i USA, og de har ikke lov til å gi råd til sine klienter eller utarbeide dokumenter på vegne av sine kunder. I visse jurisdiksjoner med USA kan det være forbud mot notarier å signere bestemte dokumenter eller utstede visse typer sertifikater, spesielt når de har med utlendinger å gjøre.

Funksjonen til notarius

Ingen spesifikk definisjon eller uttalelse om funksjonen til notarius er tilgjengelig. Notarer ble tildelt et bredt spekter av funksjoner i henhold til den engelske loven som opprettet notarer for flere hundre år siden. I sine tidligste versjoner utførte notarius mange viktige funksjoner, spesielt knyttet til skipsfart og internasjonal handel. Men når moderne kommunikasjonssystemer og den digitale verden ble til, endret behovet og karakteren til mange dokumentasjonsprosesser. Følgelig fokuserer notarius internasjonale tjenester og dokumenttjenester, eller notarius tjeneste, notariatattest osv. På dokumentasjonsbehov for utlendinger, innvandrere, studenter forfølge høyere utdanning i andre land, personlige eller forretningsinteresser i et fremmed land osv.

Notarius signeringsagent vs. notarius

Agenter for noteringssignering er forskjellige fra notarius med hensyn til bestemte områder av myndigheter og funksjoner. Notarer forventes å være upartiske personer som opptrer i egenskap av et vitne, mens viktige dokumenter som å lukke dokumenter i pantelån er signert. Med andre ord er de juridiske enheter som har autorisasjon til å signere offisielle dokumenter og uttalelser gjennom notariseringsprosessen. Notarer investeres også i kraft til å validere dokumenter og bekrefte at det ikke ble utøvd noe unødig press på eksekutørene mens de signerte på de stiplede linjene. Når et dokument er notarisert med tydelig forsegling fra notariusen, er det bare en bekreftelse av eksekutivens identitet.

Omvendt spiller en notarius signeringsagent en mer involvert rolle, spesielt med hensyn til dokumentasjon. med hensyn til eiendomstransaksjoner.Notarius signeringsagent studerer hele lånepakken mer detaljert og sørger også for at signaturen til låntakeren vises på de riktige stedene og er godkjent i henhold til loven. Notarius signeringsagent kan betraktes som en høyere stilling i notariusystemet, og en notarius kan derfor strebe etter å bli notarius signeringsagent. Ytterligere kvalifikasjoner kan imidlertid fastsettes av de respektive statene.

Notarius signeringsagent og pantetransaksjoner

Rollen som en notarius signeringsagent i pantetransaksjoner er forskjellig fra en notarius publicus. Notarius signeringsagenter forklarer innholdet i dokumentet til den enkelte som signerer dokumentet, og verifiserer også identiteten til personer som fester signaturen på papirene. En notarius signeringsagent forventes derfor å ha høyere utdannelse samt opplæring slik at hun / han kan gi informert hjelp til låntakere. Videre er det viktig at en notarius signeringsagent har full kunnskap om låneprosessen og hvordan den fungerer. Hans rolle går dermed langt utover en notarius publicus. Avhengig av hvor pantsettelsesdokumenter blir opprettet, forventes det også at en notarius signeringsagent demonstrerer et høyt kunnskapsnivå i boliglånsprosessen for å tjene kommisjonen.

Konklusjon

Notariustjenester regnes som en utvidelse av juridisk praksis for enkeltpersoner med erfaring og stilling innenfor juridisk praksis i en gitt jurisdiksjon. Når den først er utnevnt til notarius, gir den individet en ekstra inntektsstrøm.